استاكر و يا ليفتراك دستي چيست؟

استاكر و يا ليفتراك دستي چيست؟

ليفتراك دستي اساسا و عينا آن چيزي است كه به نظرتان مي رسد.

ليفتراك دستي ليفتراكي است كه با نيروي دست كار مي كند به جاي اينكه با موتور كار كند. شاخك هاي قابل شناسايي در جلو دارند، اما توسط نيروي انساني به جاي نيروي موتور هل داده مي شوند.

ليفتراك ها نوعي ماشين هاي انتقالي محرك هستند.

ليفتراك هاي دستي براي بلند كردن اشياي نسبتا سنگين مفيد هستند كه بطور عادي به نيرويي خارج از توان بشر نياز دارند. ليفتراك ها اين امكان را در اختيار فرد قرار مي دهد تا بار سنگين را براي نفر را به راحتي بلند و جابجا كنند.
چون ليفتراك دستي توسط فرد هل داده مي شود به روشني نياز دارد كه بارهاي قابل كنترلي روي آن ها قرار گيرد.
بنابراين اغلب در مغازه هاي كوچكتر و انبارها جايي كه اشياي بسيار سنگيني نياز نيست تا انتقال داده شوند استفاده مي شوند چون گاهي فقط نياز است كه باري را با كمك دست جابجا كنند.
آن ها اغلب در ادارات براي حركت فايل هاي سنگين به كار مي روند كه از سويي بار بسيار بزرگي براي حركت روي آن قرار داده مي شود كه براي همين بايد قوانين ايمني و سلامتي را در مورد آن رعايت كرد.
 
 

 نمايش اطلاعات اين پست
صفحات وبلاگ
[ ]