معرفي جك پالت ها

جك پالت با شاخك كوتاه : براي استفاده در مكان هايي با فضاي كم  و باريك مثلاً استفاده در يك كانتينر 
جك پالت با شاخك بلند : به منظور حمل و نقل بارهايي با طولي بيشتر از حد استاندارد 
جك پالت عريض : براي حمل و نقل بارهايي داراي عرضي بيش از حد استاندارد 
جك پالت توزين (باسكول دار): به هدف جابه جايي بار همچنين ديدن وزن آن مانند استفاده در انبار صنايع غذائي
جك پالت قيچي : هم براي حمل بار و هم انتقال آن به داخل وانت پيكان، نيسان، مزدا .
جك پالت گالوانيزه : به منظور محيط هاي داراي رطوبت براي پيشگيري از زنگ زدگي مانند: سردخانه ها 
جك پالت يا پالت تراك برقي: براي حمل و نقل بار و فرد با نيروي برق براي انتقالات سريعتر با فاصله زيادتر . 
جك پالت رول بر : براي حمل بارهاي دوار مثل: چله هاي ريسندگي كه مانند استوانه هستند.

 

 

صفحه اختصاصي محصول جك پالتنمايش اطلاعات اين پست
صفحات وبلاگ
[ ]